KHỚP KHÓA TRỤC MAV 3505 (LOCKING ASSEMBLY) ỨNG DỤNG VÀO SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GỖ

Ngày đăng: 11/10/2022

1. Mt s đc đim ca khp khóa trc MAV 3505:

Khp khóa trc MAV 3505 nh lc ma sát ln, khóa cht trc và thiết b vi nhau đơn gin ch cn vn vài c vít, vi kết cu mnh m đm bo bánh răng, bánh xích,..không b trượt khi trc và có kh năng t đnh tâm.

Khp khóa trc to ra áp sut hướng tâm cao lên trc thiết b và trc rng khi nhit đ cao. Thiết b d tháo và lp li giúp các khe trong các vòng đu được căn chnh. Quá trình đóng khóa trc có s dch chuyn trc s xy ra.
MAV 3505 cung c
p mt kết ni ma sát siết cht trc không cn rãnh then và không có phn ng git ngược gia trc thiết b và trc rng như bánh răng, ròng rc, cam, đòn by và nhiu loi khác. Chúng phù hp đ chuyn đi mô-men xon và ti trng dc trc, riêng bit hoc t hp. Ti trng ng dng được chuyn đi thông qua áp sut và ma sát trên các b mt lp ghép gia trc và trc rng.

2. ng dng khp khóa trc MAV 3505 vào sn xut và chế biến g:

- Khp khóa trc MAV  3505 trong sn xut và chế biến g:
Trong các nhà máy công nghip g thuc ngành lâm nghip, MAV là thương hiu đến t Ý và được s dng rt ph biến. Các khp khóa trc này mang li hiu qu và các gii pháp ti ưu. Ngoài ra chúng còn được s dng trong nhiu ng dng khác nhau.
MAV 3505 vi mt bích cht lượng cao ca MAV luôn phù hp vi các yêu cu đc bit ca ng dng trong lĩnh vc sn xut, chế biến g đ góp phn vào hot đng kinh tế, hiu qu ca nhà máy, doanh nghip mà không phi ngng hot đng.

- H thng kháng và bo trì tt ca khp khóa trc MAV 3505:
Cơ chế hot đng ca máy nghin g là tách các khúc g thành các si song song vi hướng ca si. Sau đó g có th được x lý cho các mc đích khác nhau. Phn ln nguyên liu được dùng dng g tròn và được vn chuyn trc tiếp đến b phn ti bng cn trc. T đó nó được đưa theo vòng đến khu vc gia công ca máy nghin. Đi vi ng dng này thì hot đng liên quan đến ti đng rt ln. MAV đã trin khai gii pháp khp khóa trc MAV 3505 toàn din, cc kỳ mnh m và thân thin vi bo trì máy nghin g.
Hai đ
ng cơ mnh m kích hot cun nghin thông qua mt giai đon hp s, s dng khp khóa trc đàn hi ca dòng MAV trong thiết kế nhiu mnh đ thc hin kết ni ti ưu ca hp s đng cơ. cui đu ra, mt khp ni đàn hi ca dòng khp khóa trc MAV 3505 vi đĩa phanh tích hp cho phanh gi có liên quan đến an toàn được áp dng. Các loi khp khóa trc này được cung cp vi các đc tính cn thiết đ đp sai lch và vi các đc tính gim chn. Đi vi công vic bo trì, chúng có th thay thế các vòng đm và b đm trung gian mà không cn chuyn trc phc tp ca các phn t nhà máy được kết ni.

Đi Hng Phát chúng tôi đã là tr thành nhà cung cp các gii pháp hướng đến ng dng trong sn xut và chế biến g. Trong trường hp này, Đi Hng Phát đã gii quyết thành công vn đ ng dng ca khách hàng bng cách cung cp phiên bn đc bit ca sn phm tiêu chun, tc là sn phm khp khóa trc MAV 3505.
Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
-
https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email:
info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.mav.it/en/