THIẾT BỊ BÓP TRỤC MAV 2008 (SHRINK DISC STANDARD) SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GỖ

Ngày đăng: 01/09/2022

1. Mt s đc đim ca thiết b bóp trc MAV 2008:

Thiết b bóp trc có thiết kế ba phn, phù hp đ chuyn đi mômen xon, ti trng dc trc và mômen un. Ti trng ng dng được chuyn đi thông qua áp sut và ma sát gia các mt lp ghép ca trc thiết b và trc rng (hub). S bôi trơn côn giúp t nh và hot đng linh hot.

Thiết b bóp trc MAV 2008 là thiết b siết cht trc, cho kết ni ma sát siết cht trc, không có phn ng git ngược gia trc thiết b và trc rng (hub). Phù hp đ chuyn đi mô-men xon, ti trng dc trc. Trong điu kin nhit đ cao MAV 2008 to ra áp sut hướng tâm cao lên trc rng và trc.

2. ng dng thiết b bóp trc MAV 2008 trong sn xut và chế biến g:

- Thiết b bóp trc MAV 2008 trong sn xut và chế biến g:

Trong các nhà máy công nghip g thuc ngành lâm nghip, MAV 2008 Made in Italy được s dng rt ph biến. Các thiết b bóp trc  này mang li hiu qu và các gii pháp ti ưu. Ngoài ra chúng còn được s dng trong nhiu ng dng khác nhau.
MAV 2008
 vi mt bích cht lượng cao ca MAV luôn phù hp vi các yêu cu đc bit ca ng dng trong lĩnh vc sn xut, chế biến g đ góp phn vào hot đng kinh tế, hiu qu ca nhà máy, doanh nghip mà không phi ngng hot đng.

- H thng kháng và bo trì tt ca thiết b bóp trc MAV 2008:

Cơ chế hot đng ca máy nghin g là tách các khúc g thành các si song song vi hướng ca si. Sau đó g có th được x lý cho các mc đích khác nhau. Phn ln nguyên liu được dùng dng g tròn và được vn chuyn trc tiếp đến b phn ti bng cn trc. T đó nó được đưa theo vòng đến khu vc gia công ca máy nghin. Đi vi ng dng này thì hot đng liên quan đến ti đng rt ln. MAV đã trin khai gii pháp MAV 2008 toàn din, cc kỳ mnh m và thân thin vi bo trì máy nghin g.
Hai đ
ng cơ mnh m kích hot cun nghin thông qua mt giai đon hp s, s dng thiết b bóp trc đàn hi ca dòng MAV trong thiết kế nhiu mnh đ thc hin kết ni ti ưu ca hp s đng cơ. cui đu ra, mt khp ni đàn hi ca dòng MAV 2008 vi đĩa phanh tích hp cho phanh gi có liên quan đến an toàn được áp dng. Các loi thiết b bóp trc này được cung cp vi các đc tính cn thiết đ đp sai lch và vi các đc tính gim chn. Đi vi công vic bo trì, chúng có th thay thế các vòng đm và b đm trung gian mà không cn chuyn trc phc tp ca các phn t nhà máy được kết ni.

Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:

- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632

- Email: info@dhp-corp.com.vn
Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.mav.it/